01.01.2018

Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych

Projekt dofinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska - Polska Nr wniosku: CZ.11.2.45/0,0/0,0/15_003/0000304 Oś priorytetowa 11.2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Autor: Katarzyna Matuła

Powrót do listy