Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/2021 z dnia 12.02.2021 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turysytyczna Aglomeracja Wałbrzyska


STATUT

 

Stowarzyszenia

Lokalna Organizacja Turystyczna
AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

 


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu: LOT Aglomeracja Wałbrzyska.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym.
4. Stowarzyszenie posiada znak firmowy o nazwie „LOT Aglomeracja Wałbrzyska” (logo).
5. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora gospodarczego, publicznego i społecznego.
6. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych, którego nadrzędnym celem jest rozwój turystyki oraz promocja regionu, na terenie którego działa.
7. Stowarzyszenie jest apolityczne, a swoją działalność opiera na wartościach uniwersalnych mających na uwadze dobro człowieka i dobro regionu. Stowarzyszenie nie działa na rzecz partykularnych interesów osób, podmiotów i innych instytucji.

§ 2

1. Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska jako stowarzyszenie zarejestrowane, posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo
o stowarzyszeniach" (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm) ustawą z dnia 23 lipca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U.
nr 62, póz. 689 ze zm ) oraz niniejszym Statutem.
3. Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wałbrzych. Stowarzyszenie może także działać za granicą.
2. Bezpośrednim terenem oddziaływania Stowarzyszenia są gminy wchodzące w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe
i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wybitnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo i legitymacji, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale Zarządu oraz właściwymi przepisami.


§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:
1. Kreowanie wizerunku regionu atrakcyjnego turystycznie na terenie oddziaływania Stowarzyszenia.
2. Działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu dolnośląskiego w ramach Unii Europejskiej.
3. Integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym na terenie oddziaływania Stowarzyszenia.
4. Zwiększanie liczby turystów odwiedzających teren oddziaływania Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki.
6. Działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki na terenie oddziaływania Stowarzyszenia.
7. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego na terenie oddziaływania Stowarzyszenia.
8. Stworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej.
9. Działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej.
10. Opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na terenie oddziaływania Stowarzyszenia.
11. Inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki.
12. Aktywizacja obszarów wiejskich na terenie oddziaływania Stowarzyszenia poprzez rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą.
13. Kreowanie, budowanie i zarządzanie lokalnymi produktami turystycznymi oraz zsieciowanym produktem turystycznym, inspirowanie oraz wspomaganie procesów rozwojowych rynku podaży usług, atrakcji turystycznych i rozwoju infrastruktury turystycznej.
14. Koordynacja działań w zakresie rozwoju i promocji turystyki podejmowanych na terenie oddziaływania Stowarzyszenia.
15. Nadawanie certyfikatów poświadczającą wysoką jakość wyrobów i usług turystycznych na terenie oddziaływania Stowarzyszenia.
16. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i instytucjami w szczególności na rzecz rewitalizacji zabytków kultury i rozwoju turystyki.

§ 5 a.


W sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celami stowarzyszenia są:
a) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy,
c) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska,
w tym rozwój przedsiębiorczości.
d) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Dolnego Śląska.
e) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji turystycznej,
f) Działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
h) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
i) Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
j) Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
k) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
l) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą ze szczególnym uwzględnieniem regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej
m) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust . 3, w zakresie określonym w pkt.1-32 art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

§ 6

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną służącą realizacji celów statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym: seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
b. imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, festynów, targów, pokazów i wystaw służących promocji terenu oddziaływania Stowarzyszenia, jego tożsamości kulturowej,
c. imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
d. punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego na terenie oddziaływania Stowarzyszenia,
e. punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych i przedsiębiorców,
f. działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym opracowanie, redagowanie i druk ulotek , broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym.

2. Organizowanie i obsługa lokalnego rynku podaży ofert turystycznych w tym ich sieciowanie.
3. Wdrożenie i monitorowanie systemu jakości lokalnych usług i atrakcji turystycznych.
4. Udział w turystycznych targach krajowych i zagranicznych.
5. Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji.
6. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
8. Prowadzenie działalności szkoleniowej w formie pozaszkolnej i działalności wydawniczej.
9. Zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
10. Wszelkie inne działania związane z szeroko pojętym rozwojem i promocją turystyki na terenie oddziaływania Stowarzyszenia, jak i realizacją celów Stowarzyszenia.

§ 7 a


Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w § 5 a poprzez:

a) Współudział w opracowywaniu strategii rozwoju turystyki i jej realizacji,
b) Organizację i prowadzenie punktów informacji turystycznej,
c) Organizowanie imprez promocyjnych i podróży studyjnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów,
d) Inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocji regionalnych
i lokalnych produktów turystycznych,
e) Współpracę z organami administracji rządowej, w tym z Polską Organizacją Turystyczną, z organami administracji samorządowej oraz podmiotami gospodarczym, a także organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki.
f) Popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki,

g) Podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych.


§ 7 b


Stowarzyszenie może, na podstawie art. 20 ust.1 pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową do działalności pożytku publicznego, a dochód z działalności gospodarczej
(nadwyżkę przychodów nad kosztami) przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków, wolontariacie i pracy odpłatnej.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być:

a. osoby prawne i osoby fizyczne a w szczególności podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i uzdrowiskowej, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i branżowego oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. inni członkowie w szczególności państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

2. Osobę prawną może reprezentować tylko jeden przedstawiciel. Przedstawiciel może być zmieniony w każdym czasie przez podmiot udzielający pełnomocnictwa.
3. Uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga:
a. złożenia w formie pisemnej deklaracji woli wstąpienia do stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji,
b. podjęcie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia,

4. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 10

1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację Zarządowi zawierającą oświadczenie o przystąpieniu, zobowiązanie do opłacania składek, oświadczenie o zamiarze działania na rzecz Stowarzyszenia.
2. Treść pisemnej deklaracji określa Zarząd.
3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a. wyrażonej na piśmie i przesłanej Zarządowi rezygnacji,
b. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c. likwidacji członka będącego osobą prawną,
d. wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a. zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż co najmniej 6 miesięcy, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
b. postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem Stowarzyszenia lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
c. postępowania, które jest niegodne członka Stowarzyszenia lub godzi dobre imię Stowarzyszenia,
d. umyślnego lub nieumyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia,
e. nie uczestniczenia przez członka w pracach Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt b) i c) stwierdza Zarząd w formie uchwały.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały, za wyjątkiem uchwał stwierdzających ustanie członkostwa wskutek przyczyny jak w ust. 1 pkt b). Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
6. Ustanie członkostwa zobowiązuje do zwrotu przedmiotów należących do Stowarzyszenia, a wydanych członkowi Stowarzyszenia do użytkowania.

§ 12

1. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
b. aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
c. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków
e. brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
f. dbać o mienie Stowarzyszenia.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i brać udział w głosowaniu,
c. uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych,
d. uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym i szkoleniowym,
e. wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne,
f. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
g. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§13

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§14

1. Do władz Stowarzyszenia kandydować mogą członkowie stowarzyszenia. Za osoby prawne kandydują ich przedstawiciele. Przedstawicielem osoby prawnej nie może być osoba będąca członkiem stowarzyszenia.

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa
z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków odbywającego się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji, na którym wybrane zostają nowe władze. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b. pisemnej rezygnacji,
c. śmierci,
d. odwołania przez Walne Zebranie Członków.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§15

1. Walne Zebranie stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Każdego członka Stowarzyszenia reprezentuje jeden przedstawiciel.
2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w miarę potrzeby co najmniej raz w roku.
5. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi lub w każdy inny potwierdzony sposób, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały przez Zarząd lub zgłoszenia wniosku.
8. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
9. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia goście.
10. Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę członków, która bierze udział w obradach.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz zmian w statucie Stowarzyszenia
b) uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia
c) Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej.
e) Udzielenie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi.
f) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
g) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.
h) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków
i) Ustalenie wysokości składek członkowskich,
j) Ustanawianie zespołów roboczych Stowarzyszenia.
k) Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie przekazanych dla kompetencji innych organów.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego zebrania


§ 17

1. Walne Zebranie Członków wyraża swe stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2. Głosowanie przeprowadza się jawnie. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie tak postanowi.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
4. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.
5. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być w trakcie obrad zmieniony lub rozszerzony przez Walne Zebranie Członków.
6. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Stowarzyszenia lub innego członka Zarządu wybiera Przewodniczącego i na jego wniosek Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
7. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który wpisuje się do księgi protokołów.
8. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium skutkować będzie automatycznie postawieniem pod głosowanie wniosku o odwołanie Zarządu.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków wybiera Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
2. Wybór kandydata do pełnienia funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków,
3. Członkowie Stowarzyszenia mają wyłączne prawo zgłaszania kandydatów do władz Stowarzyszenia.
4. Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania powszechnego.
5. Członkowie Stowarzyszenia dysponują 1 głosem.
6. Wybór uznaje się za dokonany, gdy za danym kandydatem opowiedziała się zwykła większość głosujących
7. Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa Stowarzyszenia i Skarbnika.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Pracy Zarządu. uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd składa się z 3-8 członków.
6. Członkowie Zarządu muszą ponadto posiadać wykształcenie średnie lub wyższe.
7. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu i jeden z pozostałych członków Zarządu.
8. Do kompetencji Zarządu, należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c. realizowanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e. opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
f. nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu,
g. przygotowanie i dystrybucja wśród członków Stowarzyszenia informatora o działaniach i zamierzeniach Zarządu,
h. przyjmowanie i wykreślanie nowych członków w poczet Stowarzyszenia,

9. Członkowie Zarządu sprawują swą funkcję społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie jego członkowie mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektor ze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
10. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe .


KOMISJA REWIZYJNA

§ 20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni ponadto spełniać następujące wymogi:

a. posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie finansów, rachunkowości i prawa, a w szczególności prawa związanego z organizacjami pozarządowymi,
b. posiadać doświadczenie w zakresie realizacji umów w obrocie prawnym i publicznym.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, należy:

a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
c. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium Zarządowi,
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
e. przedstawienie Zarządowi uwag dotyczących jego działalności oraz protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
f. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swą funkcję społecznie, ale mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 21

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a. składek członkowskich,
b. dotacji,
c. środków otrzymanych od sponsorów,
d. darowizn,
e. zapisów i spadków,
f. dochodów z majątku,
g. wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
h. nawiązek sądowych.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
5. Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości od 100.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość.

§ 22

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a. członków Stowarzyszenia i jego władz,
b. pracowników Stowarzyszenia,
c. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 23

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

 

§ 24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Informacje o LOT AW